fbpx

ASEAN FAIR

นโยบายความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสการค้าทางเศรษฐกิจ และการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในภูมิภาค ระหว่าง  10 ประเทศอาเซียน และเพื่อต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในด้านความสัมพันธ์   การสร้างอัตลักษณ์ หรือ คุณลักษณะร่วมกันของ ประชาคมอาเซียน

4 Groups Industrial

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร  Agriculture Machinery & Equipment

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน  Industrial 

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมการบริการ-การท่องเที่ยว   Food Beverage & Consumer Products

กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ Medical , Health  & Beauty

 

Our Activities

  • สัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับการค้า การลงทุน การบริหารธุรกิจ  เพื่อเป็นแนวทางให้นักธุรกิจในกลุ่มอาเซียน ได้เข้าใจหลักเกณฑ์ และอัพเดททันต่อสถานการณ์ในยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน
  • เยี่ยมชมโรงงาน, ย่านการค้า การลงทุน เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจ
  • กิจกรรม Business Matching จับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการซื้อ-ขายได้จริงภายในงาน

Asean Innovation Design

ประกวดนวัตกรรมที่เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรในประเทศและมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนและนักศึกษาที่มีความสร้างสรรค์คิดค้นนวัตกรรม  เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ในงานด้านเกษตรกรรมและการแปรรูปอาหาร ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Innovation For Sustainable Agriculture Development )

Open Ceremony

The Opportunities for Trade

& Investment

Remind Asean Fair

Asean Fair 2017 & 2018 at Savannakhet Laos