เปิดประตูสู่ธุรกิจ SMEs ในภาคใต้ของเวียดนาม : เจาะลึก 3 ธุรกิจดาวรุ่ง ตอนที่ 1

เปิดประตูสู่ธุรกิจ SMEs ในภาคใต้ของเวียดนาม : เจาะลึก 3 ธุรกิจดาวรุ่ง ตอนที่ 1

           “ภาคใต้ของเวียดนาม” เป็นหนึ่งในจุดหมายของนักลงทุนทั่วโลกในการแสวงหาตลาดใหม่ เนื่องจากศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในนครโฮจิมินห์ จังหวัดบ่าเหรี่ยะ-หวุงเต่า นครเกิ่นเทอ และจังหวัดต่างๆ ในเขตบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ด้วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกว่าร้อยละ 10 ต่อปี การขยายตัวของผู้บริโภคและชนชั้นกลาง ข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุนด้านแรงงาน ความเชื่อมโยงกันของระเบียงเศรษฐกิจ ประกอบกับหนี้ครัวเรือนต่ำ การลงทุนจากต่างชาติไม่ได้จำกัดเพียงโครงการทุนขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังคงมีโอกาสสำหรับนักลงทุนขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs อีกด้วย โดยเฉพาะภาคใต้ของเวียดนามและในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรด้านการเกษตรและประมง ตลอดจนความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ อาทิ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ

 

           ในการนี้ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย ณ นครโฮจิมินห์ ขอนำเสนอบทความ เปิดประตูสู่ธุรกิจ SMEs ในภาคใต้ของเวียดนาม : เจาะลึก 3 ธุรกิจดาวรุ่ง เพื่อความสะดวกในการเข้ามาลงทุนของ SMEs ไทยในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมถึงบทวิเคราะห์ชี้ช่องทางธุรกิจดาวรุ่งในภาคใต้ของเวียดนาม

 

วิเคราะห์ธุรกิจดาวรุ่งในภาคใต้ของเวียดนาม

 

           ความเชื่อมโยงระหว่าง SMEs ไทย กับ SMEs เวียดนาม : จากเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้นนั้น ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย ณ นครโฮจิมินห์ วิเคราะห์ว่า นักธุรกิจไทยมีศักยภาพในการลงทุนในด้านต่อไปนี้  (1) ธุรกิจการเกษตรและการแปรรูปการเกษตรเนื่องจากการทำการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยังคงใช้เทคโนโลยีในรูปแบบเก่า ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทยที่มีประสบการณ์และวิทยาการในการส่งออกเทคโนโลยีการเกษตรระดับกลาง – สูง ภายใต้นโยบาย “Thailand 4.0”  ซึ่งสอดคล้องกับ “นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของเวียดนาม” (2) ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ เนื่องจากการเติบโตของระบบคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ ทำให้การท่องเที่ยวในภาคใต้ของเวียดนามได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งยังสามารถจัดการท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชื่อมโยงกับประเทศไทยได้โดยง่าย (3) ธุรกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากชาวเวียดนามนิยมบริโภคสินค้าไทย เพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม กระแสความนิยมสินค้าไทยประเทศไทย รวมถึงการมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม

 

           ธุรกิจการเกษตรและการแปรรูปการเกษตร เวียดนามมีความต้องการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งในส่วนของการผลิตและการแปรรูปวัตถุดิบ ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต โดยเฉพาะเทคโนโลยีระดับกลาง โดยในพื้นที่บริเวณภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นดั่งอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ มีความเหมาะสมในการทำการเกษตรกรรม และเพาะปลูกต่างๆ โดยพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นแหล่งผลิตข้าวและอาหารทะเลเพื่อการส่งออกกว่าร้อยละ 90 และ 70 ตามลำดับ แต่เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ยังขาดเงินลงทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีเท่าที่ควร เกษตรกรในภาคใต้ของเวียดนามจึงมีความต้องการและกำลังซื้อเครื่องจักรในการทำเกษตรสูงกว่าภูมิภาคอื่น และยังมีความประสงค์จะส่งบุคลากรไปเรียนรู้วิทยาการด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น

 

           ในปัจจุบัน มีนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างชาติสนใจที่จะลงทุนในภาคธุรกิจนี้เป็นจำนวนมาก โดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจฯ มีความเห็นว่า นักลงทุนไทยมีข้อได้เปรียบในการลงทุนธุรกิจดังกล่าว สืบเนื่องมาจากวิถีชีวิตการทำการเกษตรของเกษตรกรในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมีความใกล้เคียงกัน สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศมีความคล้ายคลึงกันทางกายภาพ ตลอดจนไทยมีเทคโนโลยีที่เวียดนามกำลังให้ความสนใจ เช่น เครื่องจักรและเทคโนโลยีอัตโนมัติ

 

           ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ เมื่อไม่นานมานี้ คณะกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ดำเนินการสำรวจการท่องเที่ยวใหม่ที่เชื่อมต่อเวียดนาม – ลาว – ไทย ผ่านทางภาคกลางของเวียดนาม ไปยังแขวงสะหวันเขต และเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเส้นทางดังกล่าวมีศักยภาพในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวนับว่าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางบก และเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทั้ง 3 ประเทศ นอกจากนั้น มีการเปิดเส้นทางการบินเพิ่มขึ้นหลายเส้นทาง เช่น สายการบินบางกอก  แอร์เวย์เตรียมตัวเปิดเส้นทาง กรุงเทพฯ – ฝูก๊วก สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเส้นทาง กรุงเทพฯ – ดานัง และสายการบินเวียดเจท แอร์ เปิดเส้นทางการบิน กรุงเทพฯ – นครเกิ่นเทอ (แบบเช่าเหมาลำ) โดยเมื่อนำเส้นทางที่มีอยู่ก่อนหน้ารวมกับเส้นทางใหม่ๆ ทำให้เห็นว่า ภาคการท่องเที่ยวในภาคใต้ของเวียดนามยังมีโอกาสและช่องทางในการลงทุนอีกมาก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงดึงดูดนักท่องเที่ยวนอกภูมิภาคได้โดยง่าย และ  ในปัจจุบัน นครโฮจิมินห์กำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยยกจุดเด่น ได้แก่ ราคาค่าบริการทางการแพทย์ถูกและบุคลากรทางการแพทย์มีคุณภาพ ซึ่งนครโฮจิมินห์ตั้งเป้าพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างจริงจังในอนาคตอันใกล้

 

           ธุรกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภค ในปี 2560 เวียดนามได้รับการจัดอันดับจากบริษัท A.T. Kearney ว่าเป็นประเทศน่าดึงดูดสำหรับตลาดค้าปลีก ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 6 จากทั้งหมด 30 ประเทศที่ เป็นข้อได้เปรียบของนักลงทุนไทยเนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเลือกซื้อสินค้าไทยมากกว่าสินค้าเวียดนามโดยไม่คำนึงถึงราคาเป็นอันดับแรก ผู้เชี่ยวชาญการตลาดชาวเวียดนามหลายคนชี้ว่า ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในตลาดเวียดนามถือว่าอยู่ในระดับที่ดี จากเหตุผล 5 ประการ ได้แก่ (1) การลงทุนของกลุ่มผู้ประกอบการไทย เช่น กลุ่มบริษัท Central ที่ลงทุนในกิจการซุปเปอร์มาเก็ต Big C และกลุ่มบริษัท BJC ที่ลงทุนในร้านสะดวกซื้อ B’Smart และห้างค้าปลีก/ส่ง MM MegaMall (2) ราคาสมเหตุสมผล (3) ภาพลักษณ์สินค้าไทยที่มีคุณภาพสูง (4) บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และ (5) กระแสนิยมไทย

 

           ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยฯ เห็นว่านี้เป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่จะนำเข้าสินค้ามาบุกตลาดเวียดนามโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้และภาคกลางของเวียดนาม เช่น นครโฮจิมินห์ นครเกิ่นเทอ นครดานัง และจังหวัดในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยพฤติกรรมผู้บริโภคในภาคใต้ของเวียดนามมักใช้เวลาเดินชมก่อนเลือกซื้อสินค้าและนิยมซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ บริโภคสินค้าที่ทันสมัยและต้องการลองสิ่งใหม่ๆ เลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ และเลือกซื้อสินค้าตามโปรโมชั่น/ ส่วนลด หรือของแถม ซึ่งต่างจากพฤติกรรมผู้บริโภคในภาคเหนือที่ใช้จ่ายอย่างประหยัดและเลือกซื้อสินค้าตามความจำเป็น

 

โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย ณ นครโฮจิมินห์

 

ขอขอบคุณที่มาจาก www.globthailand.com

ASEAN FAIR 2017

Visitors: 36,727