เปิดประตูสู่ธุรกิจ SMEs ในภาคใต้ของเวียดนาม : เจาะลึก 3 ธุรกิจดาวรุ่ง ตอนที่ 2

เปิดประตูสู่ธุรกิจ SMEs ในภาคใต้ของเวียดนาม : เจาะลึก 3 ธุรกิจดาวรุ่ง (2)

           ในตอนที่ 2 นี้จะอธิบายถึงหน่วยงาน และ เอกสาร ที่จำเป็นต้องศึกษาขั้นตอนและวิธีการ หากสนใจจะเข้าไปลงทุนในเวียดนามทั้งทางภาคใต้และทางภาคกลาง โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่อเพื่อที่จะเข้ามาลงทุนในเวียดนาม รวมถึงกรอบระยะเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกระบวนการตั้งแต่วันแรกจนสามารถก่อให้เกิดธุรกิจได้ นอกจากนี้จะแนะนำถึง เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาเตรียมพร้อมเพื่อขอเปิดบริษัท ข้อควรระวังในการทำธุรกิจ และการแนะนำของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อเป็นลู่ทางในการเข้าไปลงทุนในเวียดนามทางภาคใต้และทางภาคกลางสำหรับนักลงทุนไทยอย่างราบรื่น

 

หน่วยงานรัฐที่ต้องติดต่อก่อนมาลงทุนธุรกิจ SMEs ในภาคใต้ของเวียดนาม

 

ลำดับ

ขั้นตอน หน่วยงาน ระยะเวลาดำเนินการ ค่าใช้จ่าย (ดอลลาร์สหรัฐ)
1 – ตรวจสอบรายชื่อบริษัท

 

– ยื่นจดทะเบียนธุรกิจ

– ยื่นจดทะเบียนและขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

– ยื่นขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

 (1) คณะกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรม/เขตเศรษฐกิจ (สำหรับการจัดตั้งโรงงานการผลิต/แปรรูป/อื่นๆ)

 

(2) สำนักงานการวางแผนและการลงทุนประจำจังหวัดต่างๆ (สำหรับโครงการลงทุนมูลค่าต่ำกว่า 3 แสนล้านด่ง)

– (ข้อมูลเพิ่มเติม: เว็บไซต์กรมการค้าเวียดนามhttp://www.vietrade.gov.vn/)

5 – 18 วัน

 

ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ

10
2 ทำตราประทับบริษัท – สำนักงานการวางแผนและการลงทุนประจำจังหวัดต่างๆ / สถานีตำรวจประจำพื้นที่ต่างๆ (ข้อมูลเพิ่มเติม: เว็บไซต์กรมการค้าเวียดนามhttp://www.vietrade.gov.vn/) 2 – 4 วัน 10 – 20
3 เปิดบัญชีธนาคาร – ธนาคารพาณิชย์ 1 วัน
4 เผยแพร่เนื้อหาการลงทะเบียนในพอร์ทัลจดทะเบียนธุรกิจแห่งชาติ (National Business Registration Portal: NBRP) – เว็บไซต์ National Business Registration Portal (NBRP) (ลงทะเบียนที่เว็บไซต์https://dangkykinhdoanh.gov.vn/en-gb/home.aspx) 5 วัน 35
5 ยื่นขอ Business License Tax และ ซื้อแบบฟอร์มใบกํากับภาษี VAT – สำนักงานสรรพากรแต่ละจังหวัด

 

(ข้อมูลเพิ่มเติม: เว็บไซต์กรมสรรพากรhttp://www.gdt.gov.vn)

10 วัน 45
6 ลงทะเบียนกับสำนักงานแรงงานในท้องถิ่นในการ

 

ประกาศใช้แรงงาน และจดทะเบียนการทําประกันสุขภาพและประกันสังคมสําหรับลูกจ้าง

– สำนักงานแรงงาน ทหารผ่านศึกและสวัสดิการแต่ละจังหวัด

 

(ข้อมูลเพิ่มเติม: เว็บไซต์สำนักงานแรงงาน ทหารผ่านศึกและสังคม นครโฮจิมินห์www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn/)

1 วัน
7 จดทะเบียนกับสหภาพแรงงาน – สหพันธ์แรงงานเวียดนาม (ข้อมูลเพิ่มเติม:  เว็บไซต์สหภาพแรงงานเวียดนาม http://laodong.com.vn/cong-doan/) 7 วัน
      รวม

 

ไม่เกิน 50 วัน

110 – 120

*ตามระเบียบและกฎหมายการลงทุนต่างชาติในประเทศเวียดนาม ที่ No. 60/2015/ND-CP ลงวันที่ 1 กันยายน 2558

 

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 
  1. หนังสือขออนุญาตสำหรับโครงการลงทุน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีจดทะเบียนในชื่อคนเวียดนาม) สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบรับรองการจัดตั้งธุรกิจหรือเอกสารทางกฏหมายอื่นๆ
  3. หนังสือนำเสนอโครงการลงทุน เนื้อหา ประวัติ วัตถุประสงค์ จำนวนเงินลงทุน สถานที่ลงทุน ระยะเวลา ความคืบหน้าในการลงทุน ความต้องการด้านแรงงาน นำเสนอมาตรการจูงใจในการลงทุน การประเมิณผลต่อสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพในการรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและสังคม และอื่นๆ ตามที่สำนักงานการวางแผนและการลงทุนร้องขอ
  4. สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งจากตัวเลือกต่อไปนี้ (1) รายงานการเงินย้อนหลังของนักลงทุน 2 ปี (2) หลักฐานการสนับสนุนเงินลงทุนจากบริษัทแม่ (3) พันธสัญญาจัดหาเงินทุนของสถาบันการเงิน (4) หนังสือรับรองความสามารถทางการเงินของนักลงทุน และ (5) เอกสารชี้แจงความสามารถของนักลงทุน
  5. หนังสือนำเสนอความต้องการในการใช้ที่ดินในการดำเนินธุรกิจ
  6. หนังสือชี้แจงเทคโนโลยีที่ใช้ในการลงทุน
  7. สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Co-operation Contract; BCC) หากลงทุนประเภท BCC
  8. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารตรวจสอบสารพิษ / เอกสารรับรองประสิทธิภาพของสินค้า

(ข้อมูลบางส่วนจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างในประเทศ ณ นครโฮจิมินห์)

 

*** ทั้งนี้ นักลงทุนควรศึกษาเอกสารที่ใช้ในการยื่นจดทะเบียนธุรกิจให้ถี่ถ่วน เนื่องจากธุรกิจแต่ละประเภทมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารในการยื่นจดทะเบียนที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจขายสินค้าประเภทอาหารและยา และรูปแบบของบริษัทที่ประสงค์จะจัดตั้ง เป็นต้น

 

ข้อควรระวัง

 

           นักลงทุนทุกรายที่มีความต้องการลงทุนในภาคใต้ของเวียดนามควรมีการศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางมาลงทุนเป็นอย่างดี โดยสิ่งที่สำคัญคือนักลงทุนควรศึกษากฏระเบียบให้ถี่ถ้วนและปรึกษาที่ปรึกษาทางกฏหมายที่เชื่อถือได้ และเมื่อมาลงทุนในภาคใต้ของเวียดนามแล้ว นักลงทุนควรจะเคารพและปฎิบัติตามกฏหมายของเวียดนามอย่างเคร่งครัด

หนังสือคู่มือการทำธุรกิจและการลงทุนในเวียดนามในเขตกงสุล

 

           เพื่อสนับสนุนนักลงทุนไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและย่อม ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์ได้ร่วมมือกับบริษัท Baker & Mckenzie จัดทำ “หนังสือคู่มือการทำธุรกิจและการลงทุนในเวียดนาม” ในเขตกงสุล สำหรับผู้ที่สนใจ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุนในเวียดนาม รูปแบบการลงทุน ขั้นตอนการลงทุน ขั้นตอนการอนุมัติสำหรับผู้ลงทุนต่างชาติ ตลอดจนรูปแบบการประกอบธุรกิจในเวียดนาม ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามารับหนังสือคู่มือดังกล่าวโดยตรงได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์ เลขที่ 77 ถนน Tran Quoc Thao เขต 3 นครโฮจิมินห์ หรือหากไม่สะดวก ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ มีบริการส่งไปรษณีย์ให้ที่ประเทศไทย โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อความแสดงความประสงค์ขอหนังสือดังกล่าวได้ทางเฟสบุคสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ https://www.facebook.com/RTCG.HCMC/

 

ขอขอบคุณที่มา www.globthailand.com

 

ASEAN FAIR 2017

Visitors: 36,727