“แม่สอด-เมียวดี” ขุมทองการค้าไทย-เมียนมา

“แม่สอด-เมียวดี” ขุมทองการค้าไทย-เมียนมา

          ก้าวสู่ปีที่ 2 ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทย ทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนแต่ละฝั่งของประเทศทั้งเหนือจรดใต้ เพื่อสามารถเชื่อมโยงและหล่อหลอมพื้นที่แต่ละแห่งให้เป็นหนึ่งเดียว “ด้วยระบบเศรษฐกิจ”

 

          สำหรับเมืองคู่แฝดอย่าง แม่สอด-เมียวดี หนึ่งในจุดพัฒนาสำคัญ บนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจ East West Economic Corridor : EWEC ไทยได้เลือกบริเวณแม่สอด-เมียวดี แห่งนี้เป็นพื้นที่นำร่อง ให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน ในลักษณะ Free Zone ตั้งเป้าให้ด่านเมียวดีสามารถตรวจใบรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin – CO) ด้วยระบบออนไลน์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ลดปัญหาความล่าช้า เรื่องใบอนุญาตนำเข้าสินค้าปลอดภาษี พร้อมผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการ และแรงงานอย่างเสรี รวมถึงใช้สกุลเงินท้องถิ่น ในอนาคต ภายใต้นโยบายการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนบริเวณชายแดน (Border Trade Facilitation) ประกอบกับแผนความร่วมมือไทย-เมียนมา ระยะ 3 ปี  

 

          นอกจากนี้ ไทย-เมียนมา กำลังเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาพื้นที่นำร่อง CCA (Common Control Area) เพื่อจะจัดทำการตรวจปล่อยเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ SSI (Single Stop Inspection) ที่มีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกัน จะทำให้ลดขั้นตอนการผ่านแดน ลดต้นทุนการขนส่ง และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทยและเมียนมา รองรับการเติบโตของด่านแม่สอด-เมียวดี เมื่อก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 (แม่น้ำเมย) แล้วเสร็จในช่วงปี 2561 นี้

 

          ขณะที่การตัดสินใจ “บินตรง” ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมกับนำคณะผู้บริหารภาครัฐ สภาหอการค้า รวมถึงตัวแทนธุรกิจภาคเอกชน และผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ แต่ละสาขาของไทยเยือนเมียนมา ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2560 นับเป็นสัญญาณบวกที่จะได้เห็นการจับมือกันครอบคลุมทุกระดับด้านเศรษฐกิจและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การลงนามความร่วมมือ ใน MOU เศรษฐกิจหลายประเด็นทั้งระหว่างภาครัฐและระหว่างภาคเอกชน ทั้งด้านสาธารณสุข ประมง และการค้า การลงทุน รวมถึงการจับคู่ทางธุรกิจของภาคเอกชนไทย-เมียนมา

 

          การเยือนดังกล่าวจะเกิดการพัฒนาการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับเมียนมา และโยงไปยังกลุ่มประเทศเอเชียใต้ให้ขยายตัวมากขึ้น เพราะในอนาคต ด่านชายแดนแม่สอด-เมียวดี จะเป็นประตูการค้าที่จะถูกพัฒนาเชื่อมต่อไปพร้อม ๆ กับ “โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย” อีกหนึ่ง Mega Project ที่ต่างชาติกำลังจับตามองโอกาส รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ที่แม้ขนาดจะเล็กกว่าเขตเศรษฐกิจทวาย แต่ได้รับความสนใจมาก เนื่องจากมีศักยภาพสูงและใกล้กับย่างกุ้งและสามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือที่ปากแม่น้ำย่างกุ้งได้เป็นอย่างดี

 

          เมียวดี-แม่สอด “ขุมทองการค้า” จึงไม่ใช่คำกล่าวที่ห่างไกลความเป็นจริงมากนัก ที่จากนี้ชายแดนที่ถูกมองเพียงแหล่งท่องเที่ยว กำลังเปลี่ยนเป็นเมืองธุรกิจรองรับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ประกอบกับวิสัยทัศน์ของทั้ง 2 ประเทศ ที่มองตรงกันทั้งในด้านนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่สำคัญชาติมหาอำนาจไม่เคยละสายตาจากกลุ่มประเทศในอาเซียนเลย

 

โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

 

ขอขอบคุณที่มา www.globthailand.com

ASEAN FAIR 2017

Visitors: 36,726